Frimis 2018 - inbjudan och program

Föreningen Sveriges Marknadsundersökare (SÖK), ESOMAR Sverige, Surveyföreningen och Svenska Marknadsundersökningsföretag (SMIF) inbjuder, i samarbete med SMUF - Nätverket för marknadsanalys, till ett heldagsseminarium med temat
 
Ett föränderligt surveylandskap – möjliga strategier bortom traditionella sannolikhetsurval

onsdagen den 28 november 2018 på Frimurarehotellet i Linköping.

Sedan 1995 har vi årligen inbjudit till ett heldagsseminarium på Frimurarehotellet i Linköping om aktuella metodfrågor kring marknads- och opinionsundersökningar. Seminarierna syftar till att vara ett forum där akademiska forskare och företrädare för de privata och offentliga undersökningssektorerna kan träffas och diskutera gemensamma undersökningsproblem. 

Utvecklingen inom undersökningsbranschen med stigande bortfallsnivåer för stickprovsundersökningar har lett till att de traditionella sannolikhetsurvalen inte längre fungerar som det var tänkt. Samtidigt skapas datakällor som ger nya möjligheter för informationsinhämtning och webbpanelundersökningar ökar i användning genom dess möjligheter till snabb och kostnadseffektiv datainsamling. Detta har lett till att man börjat tala om ett föränderligt surveylandskap, eller rent av ett paradigmskifte, i undersökningsbranschen där man måste bedöma kvalitet och generaliserbarhet av undersökningsresultat på ett helt nytt sätt. Frimisseminariet har tidigare tagit upp denna utveckling och vi återvänder nu till den med en genomgång av den senaste tidens aktuella frågor och händelser.

Lars Lyberg, tidigare metodchef vid Statistiska Centralbyrån och professor i statistik vid Stockholms universitet och nu knuten till Inizio, inleder seminariet med en översikt av tankarna kring det föränderliga surveylandskapet med internationella utblickar. Därefter diskuterar Daniel Thorburn, som under många år upprätthållit professuren i offentlig statistik vid Stockholms universitet, en metod som ofta nämnts i samband med det nya surveylandskapet: Bayesiansk inferens. Så här beskriver Daniel sin föreläsning: "När klassiska metoder kan användas ger de ofta ungefär samma svar som Bayesiansk inferens. Bayesmetodernas stora fördel är att man kan formulera och hantera problem som inte går att lösa eller kanske inte ens att formulera i klassiska termer. Jag exemplifierar med några metoder att kombinera bortfalls- och urvalsfel och utvidgar till representativiteten vid webbenkäter. Metoder att väga optimalt mellan olika felkällor som mätfel, validitet och urvalsstorlek behandlas också".

Anders Holmberg, metodchef vid Statistisk Sentralbyrå (SSB) i Oslo och med ett förflutet vid centralbyråerna i Sverige, Kambodja och Nya Zeeland, kommer att (med exempel från en hushållsbudgetundersökning, tidigare baserad på sannolikhetsurval och dagbok) berätta om hur man på SSB arbetar med alternativa datakällor i kombination med de traditionella för att förbättra kvaliteten i konsumtionsskattningar. Anders poäng är att en statistikproducent i framtiden måste ha förmåga att kombinera traditionella och okonventionella data i samband med surveyer. 

Lars Lyberg återkommer efter lunch med en rapport från årets kanske viktigaste surveykonferens ”Big Data meets Survey Science” med arbetsnamnet BigSurv18, som äger rum i Barcelona i oktober. Konferensen har en bred bas med i princip hela världen som ”upptagningsområde”. Lars sitter med i organisationskommittén och är rätt person att överblicka de aktuella trenderna i den internationella forskningen kring paradigmskiftet.


En tradition vid Frimisseminariet är att vi uppmärksammar partisympatiundersökningar de år som det har varit riksdagsval. Nicklas Källebring, Ipsos, har studerat väljarbarometrarnas historik från premiären 1944 och ställer frågan: Hur bra eller dåliga har de svenska mätningarna varit genom historien? Vi avslutar därefter seminariet med att en panel av partisympatiundersökare diskuterar erfarenheter, med inriktning på metodfrågor, från årets undersökningar i samband med riksdagsvalet. Exempel på frågor: Vad har fungerat bra och mindre bra? och Finns det anledning att förändra något i framtida undersökningar? Deltagarna är Toivo Sjörén, Sifo, Nicklas Källebring, Ipsos, Karin Nelsson, Inizio, Liza Pettersson, Novus och Peter Santesson, Demoskop.


Preliminärt program, Frimisseminariet, onsdagen den 28 november 2018 

09.15 - 10.10 Kaffe med fralla

10.10 - 10.15 Inledning Gösta Forsman

10.15 – 10.45 Ett föränderligt surveylandskap Lars Lyberg, Inizio

10.45 – 11.25 Är bayesianska metoder användbara? Tankar kring representativitet, bortfall och andra kvalitetsproblem. Daniel Thorburn, Stockholms universitet

11.25 – 12.05 Att finna och utforska transaktionsdata för statistikändamål: Ett exempel på ett stundande paradigmskifte i surveymetodik. Anders Holmberg, Statistisk Sentralbyrå, Oslo

12.05 – 13.00 Lunch 

13.00 – 13.45 Rapport från konferensen BigSurv18 (Big Data meets Survey Science) i Barcelona, oktober 2018. Lars Lyberg, Inizio

13.45 – 14.15 Instituten och riksdagsvalen 1944 - 2018. Nicklas Källebring, Ipsos

14.15 – 14.45 Kaffe

14.45 – 15.40 Paneldiskussion kring partisympatiundersökningar i samband med riksdagsvalet 2018 – erfarenheter och lärdomar.   Toivo Sjörén, SIFO, Nicklas Källebring, Ipsos,  Liza Pettersson, Novus, Karin Nelsson, Inizio och Peter Santesson, Demoskop 

15.40 – 17.00 Förfriskningar