Frimis 2016 - inbjudan och program

Föreningen Sveriges Marknadsundersökare (SÖK), ESOMAR Sverige, Surveyföreningen och Svenska Marknadsundersökningsföretag (SMIF) inbjuder, i samarbete med Sveriges Marknadsundersökningsköpares Förening (SMUF), till ett heldagsseminarium med temat
 

Vilka verktyg har vi att tillgå när det idag krävs snabba svar från en mångkulturell befolkning som inte vill svara?


tisdagen den 18 oktober 2016 på Frimurarehotellet i Linköping.

Sedan 1995 har vi årligen inbjudit till ett heldagsseminarium på Frimurarehotellet i Linköping om aktuella metodfrågor kring marknads- och opinionsundersökningar. Seminarierna syftar till att vara ett forum där akademiska forskare och företrädare för de privata och offentliga undersökningssektorerna kan träffas och diskutera gemensamma undersökningsproblem.

Årets seminarium handlar om mätning i vid mening, från det att vi väljer ut och söker upp respondenter till det att vi ställer frågor som förhoppningsvis är tydliga och uppfattas av alla respondenter på det sätt vi avsett. Kraven på mätinstrument förändras i takt med bland annat teknisk utveckling och förändringar i befolkningens sammansättning. Vi tar vid seminariet upp frågor som: Mäter vi rätt? Hur når vi en alltmer flerspråklig och mångkulturell population? Kan vi skapa ett större engagemang hos respondenten? Kan vi reducera bortfallet genom att erbjuda olika insamlingsmetoder?

Seminariet inleds med att Marika Wenemark från Landstinget i Östergötland och Linköpings universitet diskuterar nya förutsättningar för frågekonstruktion under rubriken ”Förändrade förutsättningar för framgångsrik frågekonstruktion – snabbare, svårare & sämre?” Vi tittar sedan närmare på ett par av de verktyg som Marika tar upp – blandade insamlingsmetoder och spelifiering (se vidare nedan). Vid Statistiska Centralbyrån (SCB) pågår sedan ett par år ett arbete med införande av blandad insamling (eller ”mixed mode”) i intervjuundersökningar. Fredrik Scheffer från SCB:s enhet för mätteknik tar upp användningen av blandade datainsamlingsmetoder ur ett mättekniskt perspektiv. Därefter kommer vi att ta del av två olika fall där blandade insamlingsmetoder nyligen implementerats. Dels SCB:s partisympatiundersökning där respondenterna förutom telefonintervju erbjuds ett webbalternativ, dels Ipsos partisympatiundersökning där en telefon- och en webbpanelundersökning vägs ihop. Mikaela Järnbert och Tiina Orusild från SCB och Nicklas Källebring från Ipsos berättar om detaljerna.

Viktor Bergh från Survey Sampling International (SSI) berättar om användande av spelifiering (eller ”gamification”) av frågetext, dvs användande av spelmekanismer för att engagera respondenterna mer i uppgiftslämnandet. Vid SSI har man gjort studier av metoden på onlinepaneler som Viktor redovisar.

Seminariet avslutas med att vi får rapporter från två av årets största survey-/statistikkonferenser i världen. Karin Nelsson, Inizio, berättar om sina intryck från American Association for Public Opinion Research (AAPORs) konferens i Austin, Texas, i maj. Ingegerd Jansson, SCB, rapporterar från American Statistical Associations (ASAs) konferens i Chicago i augusti.Preliminärt program, tisdagen den 18 oktober 2016


Vilka verktyg har vi att tillgå när det idag krävs snabba svar från en mångkulturell befolkning som inte vill svara?09.15 - 10.10 Kaffe med fralla

10.10 - 10.15 Inledning. Gösta Forsman

10.15 – 11.00 Förändrade förutsättningar för framgångsrik frågekonstruktion – snabbare, svårare & sämre? Marika Wenemark, Landstinget i Östergötland och Linköpings universitet

11.00 – 11.45 Mixed mode - strategier ur ett mättekniskt perspektiv. Fredrik Scheffer, SCB

11.45 – 12.15 Mixed-mode, fall 1: Experiment i SCB:s Partisympatiundersökning. Mikaela Järnbert och Tiina Orusild, SCB

12.15 – 13.15 Lunch

13.15 – 13.45 Mixed-mode, fall 2: Förändrad metodik vid Ipsos väljarundersökning. Nicklas Källebring, Ipsos

13.45 – 14.15 Motivera respondenterna med hjälp av utmanande frågor. Viktor Bergh, SSI

14.15 – 14.45 Kaffe

14.45 – 15.10 Intryck från AAPOR-konferensen i Austin i maj. Karin Nelsson, Inizio. 

15.10 – 15.35 Intryck från ASA-konferensen i Chicago i augusti. Ingegerd Jansson, SCB. 

15.35 – 17.00 Förfriskningar